Utvärderingsplan

Utvärderingsplan axevalla folkhögskola 2015-2020

Allmänt om utvärderingen, syfte och genomförande

Hur omfattande utvärderingen skall vara bestäms av hur man vill tydliggöra verksamheten, för vem man utvärderar mm

Områden

Utvärderingen omfattar skolans långa kurser, uppdragsutbildningar, kortkurser samt kulturverksamhet.

Syfte

Att klargöra rent kvantitativa aspekter men med tyngdpunkt på det kvalitativa. Utvärderingen skall ge en bild av nuläget, vara underlag för kvalitativa förbättringar, påverka kommande verksamhet och ge omvärldens intressenter en bild av skolans verksamhet.

Nivåer

Skolan -- Kursen -- Ämnet

Utvärderingsguppgiften

Att på riktad nivå belysa våra målgrupper, allmänna folkbildningsmål, arbetsformer, arbetsmiljö, undervisningsmetoder, skolans organisation och skolans liv.

Ansvar

Skolans styrelse och skolledning har det yttersta ansvaret.

Metoder

Diskussioner i styrelse, i personalgrupper och i deltagargrupperna. Två attitydsformulär som i deskriptiv (verklighetsnära, grundläggande, minimal tolkning) form belyser vår verksamhet.

För vem

Axevalla folkhögskola i stort. Huvudmannen, skolans styrelse, skolans deltagare och personal. Beslutsfattare, främst Folkbildningsrådet.

Uppföljning

Sker i styrelse och i skolans demokratiska organ SAO, på planerings och fortbildningsdagar. Är ett dokument som hela tiden förfinas och utvecklas

Genomförande utvärdering 2015-2020

Metod

Gällande de kvalitativa målen koncentreras utvärderingen delvis på bl a följande frågor: skolans organisation, skoldemokratin, icke-schemalagda aktiviteter, internatlivet samt skolans marknadsföring delvis på hur de fyra syften och sju verksamhetsområden tas hänsyn till i skolans verksamhet.

Utvärderingen genomförs två gånger under läsåret, i slutet på höstterminen och i slutet på vårterminen.

Skolan är delägare och deltar i den gemensamt ägda och av Rio organiserade kvalitetsutvärdering tillsammans med stort antal andra RIO-skolor.

Dessa skolor får gemensamma frågor med möjlighet att jämföra resultatet mellan de deltagande skolorna. I dessa frågor genomsyrar kravet om att utvärdera hur skolan arbetar med de sju verksamhetsområden: Den gemensamma värdegrunden, det mångkulturella samhällets utmaningar, den demografiska utmaningen, det livslånga lärandet, kulturverksamhet, personer med funktionshinder samt folkhälsa, hållbar utveckling, global rättvisa. Skolan kompletterar denna utvärdering med egna frågor som berör bl.a. livet på skolan och skolans profil samt skolans organisation.

Uppföljning gällande arbetsformerna, studiernas innehåll, lärarnas och deltagarnas insats samt deltagarnas egna uppfattningar om ökade kunskaper genomförs också av varje lärare en gång/termin alt när blockämnet är slut.

Attitydfrågorna gällande deltagarnas måluppfyllelse samt viljan att rekommendera skolan. ställs en gång, i slutet på läsåret, samtidigt med de övriga tidigare nämnda frågeställningarna.

Huvudfrågeställningarna

Skolans utvärdering kommer bl. a att innefatta frågor som handlar om:

Dessa frågor ställs årligen bl. a. för att kartlägga förhållningssättet gentemot sättet att enbart studera ämnen och behörigheter.

Handlingsplan

Resultatet i utvärderingsrapporten skall leda till utveckling och förbättring. Resultatet skall diskuteras och analyseras i samordnande enheten, i lärarrådet, med övrig personal samt i skolans styrelse. Eventuella mönster skall tas upp och värderas särskilt. Vid behov skall dessa diskussioner leda till motiverad utveckling av verksamheten.