Måldokument

Måldokument för Axevalla folkhögskola

KVALITATIVA MÅL

Folkhögskolegemensamma mål

Axevalla folkhögskola är en integrerad del av den svenska folkbildningen och vuxenutbildningen. Folkhögskolornas verksamhet skall bland annat syfta till att öka människors möjligheter att påverka sin livssituation och öka deras vilja och förmåga att delta i och påverka samhällsutvecklingen samt forma en egen identitet i ett mångkulturellt Sverige. Folkhögskolan bör hjälpa till att öppna nya perspektiv och kunskapsområden samt uppmuntra till fritt och självständigt kunskapssökande.  Skolan skall i sin verksamhet även ta hänsyn till de av riksdagen utsatta verksamhetsmålen.

Med ovan angivna övergripande mål som grund vill Axevalla folkhögskola erbjuda möjlighet till folkbildning och vuxenutbildning för människor i alla åldrar och från olika kulturella grupper.  Målet är att detta genomförs i en studiemiljö som kännetecknas av den folkrörelseanknutna, fria och frivilliga folkbildningens långa tradition av demokrati, delaktighet, tolerans och solidaritet.  Lägger man därtill ett varierat kursutbud där skapande verksamheter ingår så har grunden lagts för deltagarna att nå ett ökat självförtroende, ett ökat socialt ansvarstagande, större möjligheter till förståelse och inlevelse samt ökad medvetenhet om de egna villkoren i samhället.

Samtidigt är målet för skolan som sådant att kritiskt granska den förändringsprocess som sker i samhället och i sin verksamhet syfta till att påverka samhällsutvecklingen.

Pedagogisk grundsyn och människosyn

De allmänna målen rörande kursdeltagarnas självkänsla och medvetenhet får genomslag i människosyn och pedagogisk grundsyn.  En bakomliggande tanke är att vi alla är aktiva och skapande individer som har inneboende resurser att förändra vår livssituation.  Vi har behov av att umgås med varandra och se oss själva som en del av en meningsfull helhet.

Målet är att förmedla sådan kunskap som befrämjar allt detta men också att aktualisera metoder att skilja ut det väsentliga från det ovidkommande, att pröva värderingar, att kritiskt granska och att bli delaktig i samhällsutvecklingen.

Kunskap är inte bara den kunskap som erhållits genom litteraturstudier utan inbegriper också deltagarnas egna erfarenheter av samhällsliv och yrkesliv och sådan kunskap som kan vinnas genom olika former av fältstudier.  Erfarenheter och information måste bearbetas och bedömas och bli föremål för kritisk reflektion, syfta till självständigt ställningstagande och handlingsberedskap.  Målet är en holistisk kunskapssyn som innebär att olika kunskaps- och erfarenhetsdelar sammanförs till en helhet som ger sammanhang och överblick.

När sådana mål uppnås får kursdeltagarna på Axevalla folkhögskola en utbildning som gör dem starkare som individer, bättre förberedda för fortsatta studier och bättre rustade i arbetslivet.

Profilmål

De allmänna målen för Axevalla folkhögskola får en särskild dimension genom att de knyts till en profilering av verksamheten som inspireras av huvudmannen.

Axevalla folkhögskolas särskilda profil består därmed i att tillgodose huvudmannens behov och bedriva folkbildning och vuxenutbildning på finska och svenska.  Skolan blir härmed en av hörnpelarna i utvecklandet av den sverigefinska identiteten.  Målet är att medvetandegöra sverigefinnar så att de som aktiva minoritetsmedlemmar påverkar den sverigefinska samhällsdebatten så att förståelsen för minoriteter som resurs i det svenska samhället befästs.  Axevalla bör bli en tummelplats för levande debatt, en sverigefinnarnas egen "högskola".

Därutöver bör skolan synliggöra den sverigefinska minoriteten genom att erbjuda kurser och kulturverksamhet.

På samma gång som skolan således vill vara ett ideologiskt kraftcentrum för den sverigefinska minoriteten, vill den också vara ett levande kulturcentrum för orten och regionen: målet är att skolan skall kännas som en naturlig träffpunkt för alla inom närområdet, där aktiviteter blandas och erfarenheter utbyts.

Befruktande för kunskaps- och erfarenhetsutbytet är också att skolan arbetar aktivt med internationella frågor och kontakter.  Det görs med prioritet på tre områden: globala frågor i allmänhet, europafrågor i vid mening samt skapandet av folkbildningskontakter med länder runt Östersjön.

Skolans mångkulturella profil byggs också upp av att minoritets- och mångkulturella frågor bildar en integrerad del av vissa långkurser.  På alla dessa sätt kan det övergripande målet nås att öka förståelsen mellan olika kulturer.

Arbetsspråk

Kurser på skolan har normalt svenska eller finska som arbetsspråk.  Tvåspråkighet prioriteras, till exempel på så sätt att en sökande vid antagning eller nyanställning drar fördel av att även kunna finska.

Samarbetspartner

Axevalla folkhögskola har som mål att vidareutveckla ett aktivt samarbete med med andra sverigefinska aktörer i enlighet med profilmålet i 1.3 samt med regionens olika folkbildnings- och kulturorganisationer när det gäller kurser och olika andra evenemang samt föreningsliv i övrigt i regionen Västra Götaland samt Mälardalsområdet.

Anknuten verksamhet

Axevalla folkhögskola kan också anordna kurser son inte ingår i den allmänna folkhögskoleverksamheten och således inte heller i ovannämnda målsättning.  Sådan verksamhet bör dock ligga i linje med denna.

Kurser

Ryggraden i Axevalla folkhögskolas kursverksamhet är dess allmänna kurser på finska och på svenska med olika inriktningar.

Viktiga är också de (korta) kurser som skolan anordnar i samarbete med organisationer som nämnts i 1.5.

Övrig kursverksamhet (enligt 1.6) anordnas i mån av utrymme och resurser.

VERKSAMHETSMÅL

Allmänna verksamhetsmål

Axevalla folkhögskolas verksamhet baseras på statsbidraget som motsvarar

ca 5 000 deltagarveckor.  Skolan får också särskilda medel som skall användas för utvecklingsverksamhet och profilerad utvecklingsverksamhet.

En del av verksamheten är korta kurser ofta i samverkan med Sverigefinska Riksförbundet, dess medlemsdistrikt eller andra sverigefinska organisationer samt med regionens folkbildnings- och kulturorganisationer.

Utöver dessa statsbidragsberättigade kurser kan viss uppdragsutbildning anordnas (enligt 1.6).

Kursspecifika mål

Skolans kursspecifika mål redovisas i bilaga.

Målgrupper

Särskild hänsyn tas till de sverigefinska grupper som nämnts i 1.3 ovan

När begränsat antal platser står till förfogande prioriteras äldre och sverigefinska sökande.

Strategi för måluppfyllelsen

Det är viktigt att både uppföljning och utvärdering av de ovannämnda målen genomförs.  Det behövs en strategi som innehåller dels en plan och prioritering för det konkreta förverkligandet dels metoder för utvärdering.

Strategiplan och prioritering

Måldokumentet innehåller naturligtvis mål av ganska olika beskaffenhet som kan och bör uppfyllas på kortare eller längre sikt.

För den närliggande framtiden vill vi särskilt betona dels följande:

  1. Skolans finskspråkiga kurser måste ha en tydlig sverigefinsk profil.

  2. Studerande på de svenskspråkiga kurserna måste få en klar bild av SFRF:s målsättning och vad målet om en sverigefinsk minoritetsställning innebär.  Detta bör även gälla skolans personal.

  3. Så många som möjligt av sverigefinnarna bör få kunskap om att det är möjligt att studera på finska och svenska på Axevalla folkhögskola och uppleva skolan som sin egen.

  4. Skolan måste aktivt samarbeta med de sverigefinska organisationerna.

  5. Skolan måste sträva efteren mångkulturell studiemiljö, som ökar förståelsen mellan olika kulturer.

  6. att alla studerande anser att Axevalla folkhögskola har en positiv studiemiljö.

  7. att alla samverkansorganisationer som skolan har betraktar Axevalla folkhögskola som en värdefull samverkanspartner.

  8. att regionens befolkning betraktar Axevalla folkhögskola som ett värdefullt alternativ på orten inom folkbildningen och vuxenutbildningen, även för icke- finskspråkiga.

  9. vuxenpedagogik med helhetssyn.

Utvärdering och måluppfyllelse

Utvärderingen skall leda till förbättring och utveckling av verksamheten.

Förutom de utvärderingar som inriktar sig på pedagogiska och metodiska frågor samt lärarnas och kursdeltagarnas insatser är det viktigt att också utvärdera de konkreta närliggande mål som preciserats.

Fastställt av skolans styrelse 9 december 2010.