Axevalla folkhögskolas Policy och handlingsplan för droger, narkotika och alkohol

Axevalla folkhögskola strävar efter en drogfri miljö. Skolan välkomnar och tar tillvara alla initiativ till drog- och missbruksbekämpande åtgärder och insatser. Skolan ger stöd och råd för de deltagare som söker hjälp för att komma ur sitt missbruk av droger och alkohol.

Droger och Narkotika

För att förekomma och förhindra förekomst, spridning och missbruk av droger, narkotika och narkotikaklassade preparat inom skolan och bland skolans deltagare, utfärdar Axevalla folkhögskola följande handlingsplan:

 1. Drog- och narkotikapolicyn tillhandahålls alla deltagare när de påbörjar sina studier på Axevalla folkhögskola. Vid varje läsårstart informeras om skolans handlingsprogram

 2. Under hösten organiserar skolan, i samarbete med SAO, information om droger/narkotika och beroende av dem.

 3. Skolans drog- och narkotikapolicy ska tydliggöras av internatansvarig vid inflyttning på skolans internat. Den ska också finnas tillgänglig på skolans hemsida under rubriken ”För deltagare”.

 4. Skolans lärare och övrig personal ska ges möjlighet till utbildning och tillägnas kompetens, för att bemöta samt motverka droganvändning på skolan.

 5. Varje misstanke om användande av narkotika och narkotikaklassade preparat bland skolans deltagare, på eller utanför skolan, skall meddelas till skolans ledning.
  Om misstanken bedöms skälig informerar ledningen skolans Socialpedagogiska grupp om misstanken. Deltagaren som misstänks kallas sedan till samtal hos skolans rektor, studierektor samt vid behov även aktuell linjeansvarig. Deltagaren delges de misstankar som riktas mot hen och ges en möjlighet att förklara sig.

 6. Pekar misstankarna mot flera personer kallas dessa till samtal var och en för sig. Om allmän misstanke om användande av narkotika finns, utan att någon särskild deltagare misstänks, informerar ledningen skolans Socialpedagogiska grupp för diskussion och bedömning av läget.

 7. Om misstanke kvarstår efter samtalet och deltagaren i fråga förnekar missbruk, ges hen möjlighet att undanröja misstankarna genom en övervakad provtagning. Skulle deltagaren vägra medverka till en provtagning. Kvarstår misstanke om missbruk och deltagaren avstängs från vidare studier med omedelbar verkan. Bor hen på internatet måste hen omedelbart flytta ut från internatet (se även hyreskontraktet).

 8. Provtagning och provsvar; studeranden har rätt att i rimlig tid få information om önskad provtagning. När samtalet ägt rum och deltagaren är informerad om att prov önskas kan provtagning ske utan förvarning.
  De deltagare som skrivit ett drogavtal med skolan, se punkt 9. förbinder sig att följa med på provtagning utan föranmälan. Provet tas på Bräcke diakoni/ Malmens vårdcentral i Skara. Svaret kommer inom cirka en vecka och adresseras, i samråd med deltagaren, till skolans särskilt ansvariga personal. Skulle deltagaren neka till detta kvarstår misstanke och konsekvenser enligt punkt 7.

 9. Om användande av droger/narkotikaklassade preparat bekräftas genom deltagarens eget medgivande och/eller genom provtagning och om svaret tyder på ett icke frekvent användande, erbjuds deltagaren att ingå i ett avtal med skolan. I avtalet försäkrar hen att fortsättningsvis helt ta avstånd från all befattning med narkotika och narkotikaklassade preparat. Därtill åläggs deltagaren att på skolledningens begäran fortlöpande ställa sig till förfogande för provtagningar i syfte att bevisa att ingånget avtal med skolan efterföljs. Skulle hen bryta mot det ingångna avtalet, avstängs deltagaren från vidare studier samt internatet med omedelbar verkan. (obs, hänvisning till punkt 10). Deltagaren är då avstängd även från andra sociala sammanhang som ordnas av skolans lärare eller deltagare inom skolområdet.

 10. Skolan betalar alla kostnader i samband med provtagningar. Någon ansvarig person från skolan följer med till provtagningen om inte annat överenskommits. Provtagning sker alltid under diskretion; färden till provtagningen anordnas på ett icke uppseendeväckande sätt och personalen som följer med/känner till provtagningen har tystnadsplikt. Vid påvisat manipulerat prov (t.ex. låg U-kreatininhalt) debiteras deltagaren för provkostanden Det manipulerade provet godkänns inte och deltagaren får omgående göra ett nytt prov på egen bekostnad.

 11. Punkterna 8 – 9 tillämpas endast på deltagare som inte visat frekvent användande, ett beroende eller om det inte handlar om s.k. tung narkotika. I de fall man konstaterar ett frekvent användande, drogberoende och/eller användning av s.k. tung narkotika avstängs deltagaren från vidare studier och internatet med omedelbar verkan. Hänvisning till lämpliga kontakter sker då för vidare behandling av drogberoendet. Kontakt med och anvisning till kontaktpersoner (hemmet, socialen mm) tas och säkerställs dock innan deltagaren lämnar skolan. Deltagaren är då avstängd även från andra sociala sammanhang som ordnas av skolans lärare eller deltagare inom skolområdet.

 12. Deltagare som misstänks för langning eller förmedlande av narkotika eller narkotikaklassade preparat och/eller kontakter inom narkotikavärlden kallas omedelbart till ett samtal med skolans ledning. Skulle misstankarna bekräftas genom eget erkännande eller annan övertygande fakta avstängs deltagaren omedelbart från skolan, såväl undervisningen som internatet. Information till polisen sker också omedelbart och redan vid misstanke. Dock måste ledningen informera polisen tydligt om det gäller endast misstanke eller om det gäller erkännande eller övertygande bevis. Kontakt med och anvisning till vård och kontaktpersoner (hemmet, socialen mm) tas och säkerställs dock innan deltagaren lämnar skolan.

 13. Skolan erbjuder inte studieplats åt sökande som misstänks för langning, har ett aktivt, pågående drogberoende eller som står under behandling av sitt drogberoende.

 14. Deltagare som blivit avstängd från skolan p.g.a. narkotika/droger antas tillbaka till skolan tidigast när han/hon bevisligen varit drogfri i minst ett år när det gäller skolans långa kurser i allmänhet. Gällande Fritidsledarutbildning samt Socialpedagogutbildning krävs 2 års absoluta drogfrihet innan återupptagandet av studier kan ske. När det gäller studerande som har langat eller på annat sätt tillhandahållit och avyttrat droger på skolan eller annan plats gäller särskilda villkor inför ny antagning; en individuell bedömning görs av skolans lärarråd och ledning.
  Bevisning av drogfri tid sker genom att uppvisa regelbundet tagna rena testresultat

 15. Vid behov informeras polisen om drogmissbruk/-användning även utöver punkt 11 av Axevalla folkhögskola.

Alkohol

Alkohol får inte användas eller förvaras i skolans allmänna och gemensamma utrymmen, gäller såväl inom byggnader som i skolans park och parkeringsplatser.

Undantag 1 är Kungs mitt där alkohol får användas under förutsättning att skolans internatansvarig och/eller Socialpedagogiska grupp informerats på förhand. Användande av alkohol i gemensamma lokaler exklusive Kungs mitt kan leda till avvisning från internatet/skolan, se Studeranderättsliga standard/Disciplinära åtgärder

Undantag 2 är Axevalla folkhögskolas restaurang med sitt serveringstillstånd. Dock riktar sig denna verksamhet endast till skolans kortkurs- och konferensgäster varför detta undantag inte berör långkursdeltagare, mer information se punkt 8. Handlingsplan för att begränsa och förminska användandet av alkohol på skolans internat, bland internat- och övriga långkursdeltagare:

 1. Alkoholpolicyn tillhandahålls alla deltagarna när de påbörjar sina studier på Axevalla folkhögskola.

 2. Vid varje läsårstart informeras om skolans handlingsprogram

 3. Varje hösttermin organiserar skolan, i samarbete med SAO, information t.ex. som temadag om alkohol/droger och beroende av dem.

 4. Skolans alkoholpolicy ska tydliggöras av skolans personal vid inflyttning på skolans internat. Den ska också bifogas informationen till antagna deltagare och finnas tillgänglig på skolans hemsida under rubriken ”För deltagare”.

 5. Skolans lärare och övrig personal ska ges möjlighet till utbildning och tillägnas kompetens för att bemöta samt motverka alkohol/droganvändning på skolan.

 6. Vid misstanke om alkoholpåverkad deltagare under skoltid kallar skolans rektor och/eller studierektor deltagaren omedelbart till samtal. Alkoholpåverkad deltagare avvisas från lektioner, skolhuset, andra undervisningslokaler, matsalen och övriga gemensamma utrymmen.
  Vid användande av alkohol på skolans område, exklusive eget rum eller Kungs Mitt, kallas deltagare till samtal hos skolans rektor eller studierektor.
  Vid båda fallen får deltagaren en skriftlig varning av rektorn. Deltagare riskerar avvisning från skolan om hen upprepar sitt beteende enligt denna punkt 6.

 7. Vid misstänkt alkoholberoende ges deltagaren möjlighet till samtalsstöd samt hjälp att hitta och få vård för sitt beroende. Vägran att ta emot hjälp kan föranleda avvisning från internatet samt vid svårare fall även från skolan.