G Alkoholpolicy

Axevalla folkhögskola strävar efter en drogfri miljö.

Skolan välkomnar och tar tillvara alla initiativ till drog/missbruksbekämpande åtgärder och insatser. Skolan ger stöd och råd för de deltagare som söker hjälp för att komma ur sitt missbruk av droger och alkohol.

Policy och handlingsplan för detta arbete förtydligas, utöver denna policy även genom skolans Drogpolicy

 

Alkoholpolicy långkursdeltagare

Alkohol får inte användas eller förvaras i skolans gemensamma utrymmen.

Undantag 1 är Kungs mitt där alkohol får användas under förutsättning att skolans internatansvarig och/eller Socialpedagogiska grupp informerats på förhand.

Användande av alkohol i gemensamma lokaler exklusive Kungs mitt kan leda till avvisning från internatet/skolan, se Studeranderättsliga standard/Disciplinära åtgärder

Undantag 2 är Axevalla folkhögskolas restaurang med sina öl- och vinrättigheter.

Dock riktar sig denna verksamhet endast till skolans kortkurs- och konferensgäster varför detta undantag inte berör långkursdeltagare, mer information se punkt 8.

Handlingsplan för att begränsa och förtydliga ramarna kring användandet av alkohol på skolans internat, bland internat- och övriga långkursdeltagare:

 1.   Alkoholpolicyn tillhandahålls alla deltagarna när de påbörjar sina studier på Axevalla folkhögskola.

 2.   Vid varje läsårstart informeras om skolans handlingsprogram

 3.   Varje hösttermin organiserar skolan, i samarbete med SAO, information t.ex. som temadag om alkohol/droger och beroende av dem.

 4.   Skolans alkoholpolicy ska tydliggöras av skolans personal vid inflyttning på skolans internat. Den ska också bifogas informationen till antagna deltagare och finnas tillgänglig på skolans hemsida under rubriken ”Studerande”.

 5.   Skolans lärare och övrig personal ska ges möjlighet till utbildning och tillägnas kompetens för att bemöta samt motverka alkohol/droganvändning på skolan.

 6.   Vid misstanke om alkoholpåverkan under skoltid kontaktas skolans rektor och/eller studierektor till omedelbart samtal. Alkoholpåverkad deltagare avvisas från lektioner, skolhuset, andra undervisningslokaler, matsalen och övriga gemensamma utrymmen.  Deltagaren får också en varning för att ha kommit till skolan/matsalen i berusat tillstånd.

 7.   Vid misstänkt alkoholberoende ges deltagaren möjlighet till samtalsstöd samt hjälp att hitta och få vård för sitt beroende. Vägran att ta emot hjälp kan föranleda avvisning från internatet samt vid svårare fall även från skolan

8.   Under år 2015 skall en policy utformas gällande kortkurs/konferensdeltagarnas användande av alkohol i andra utrymmen än skolans restaurang Mässen och eventuella andras slutna lokaler. Policyn syftar till att begränsa kortkurs/konferensgästernas bruk av alkohol i lokaler där alkoholpolicyn för långkursdeltagarna gäller, t.ex. Gymnastiken och skolan park. Policyn ska även gälla för medhavda alkoholdrycker i allmänna lokaler i stort.

 

Reviderad 2014 och fastställd av skolans styrelse 8 december 2014