F Drog & narkotikapolicy

Axevalla folkhögskola 2016-2017

Axevalla folkhögskola strävar efter en drogfri miljö.  

Skolan välkomnar och tar tillvara alla initiativ till drog/missbruksbekämpande åtgärder och insatser. Skolan ger stöd och råd för de deltagare som söker hjälp för att komma ur sitt missbruk av droger och alkohol. 

Policy och handlingsplan för detta arbete förtydligas, utöver denna policy även genom skolans Alkoholpolicy

 

Drog/Narkotikapolicy

För att förekomma och förhindra förekomst, spridning och missbruk av narkotika och narkotikaklassade preparat inom skolan och bland skolans deltagare, utfärdar Axevalla folkhögskola följande handlingsplan: 

 1. Drog/Narkotikapolicyn tillhandahålls alla deltagare när de påbörjar sina studier på Axevalla folkhögskola.
  Vid varje läsårstart informeras om skolans handlingsprogram 

 1. Under hösten organiserar skolan, i samarbete med SAO, information om droger/narkotika och beroende av dem. 

 1. Skolans drog/narkotikapolicy ska tydliggöras av internatansvarig vid inflyttning på skolans internat. Den ska också finnas tillgänglig på skolans hemsida under rubriken ”Studerande”. 

 1. Skolans lärare och övrig personal ska ges möjlighet till utbildning och tillägnas kompetens, för att bemöta samt motverka drog- användning på skolan. 

 1. Varje misstanke om användande av narkotika och narkotikaklassade preparat bland skolans deltagare, på eller utanför skolan, undersöks grundligt av skolan utsedd personal. Deltagaren som misstänks kallas till samtal hos skolans elevvårdsansvarig och representant för skolledningen (vid behov även berörd linjeansvarig). Deltagaren delges de misstankar som riktas mot honom/henne och ges en möjlighet att förklara sig. 

 1. Pekar misstankarna mot flera personer kallas dessa till samtal, en åt gången. Om allmän misstanke om användande av narkotika finns, utan att någon särskild deltagare misstänks, tas problemet upp i grupp – antingen genom internatbesök, och/eller genom att frågan tas upp i ett extrapåkallat storforum. 

 1. Om misstanke kvarstår efter samtalet och deltagaren i fråga förnekar missbruk, ges han/hon möjligheten att undanröja misstankarna genom en övervakad provtagning. Skulle deltagaren vägra medverka till en provtagning, kvarstår misstanke om missbruk och deltagaren avstängs från vidare studier med omedelbar verkan. Bor han/hon på internatet måste han/hon omedelbart flytta ut från skolan (se även hyreskontraktet).  

 1. Provtagning och provsvar; studeranden har rätt senast kvällen innan provtagningen få information om att provet förutom när det gäller deltagare som skrivit ett drogavtal med skolan, se punkt 9. Provet tas på Närhälsan i Skara. Svaret kommer inom cirka en vecka och adresseras, i samråd med deltagaren, till skolans särskilt ansvariga personal. Skulle deltagaren neka till detta kvarstår misstanke och konsekvenser enligt punkt 7. 

 1. Om missbruk bekräftas genom deltagarens eget medgivande eller genom provtagning, och om svaret tyder på ett icke frekvent användande, får deltagaren skriva ett avtal med skolan. I avtalet försäkrar att han/hon att i fortsättningsvis helt ta avstånd från all befattning med narkotika och narkotika- klassade preparat. Därtill åläggs deltagaren att på skolledningens begäran fortlöpande ställa sig till förfogande för provtagningar, för att därigenom bevisa att ingånget avtal med skolan efterföljs. Skulle han/hon bryta mot det ingångna avtalet, avstängs deltagaren från vidare studier samt internatet med omedelbar verkan. (obs, hänvisning till punkt 10). 

 1. Skolan betalar alla kostnader i samband med provtagningar. Någon ansvarig person från skolan följer alltid med till provtagningen. Provtagning sker alltid under diskretion; färden till provtagningen anordnas på ett icke uppseendeväckande sätt och personalen som följer med/känner till provtagningen har tystnadsplikt. 

 1. Punkterna 6 – 9 kan endast tillämpas på deltagare som inte utvecklat ett beroende eller om det inte handlar om s.k. tung narkotika. I de fall man konstaterar ett drogberoende och/eller användning av s.k. tung narkotika avstängs deltagaren från vidare studier och internatet med omedelbar verkan. Hänvisning till lämpliga kontakter sker då för vidare behandling av drogberoendet.
  Kontakt med och anvisning till kontaktpersoner (hemmet, socialen mm) tas och säkerställs dock innan deltagaren lämnar skolan 

 1. Deltagare som misstänks för langning eller förmedlande av narkotika eller narkotikaklassade preparat och/eller kontakter inom narkotikavärlden kallas omedelbart till ett samtal med skolans ledning. Skulle misstankarna bekräftas genom eget erkännande eller annat övertygande fakta avstängs deltagaren omedelbart från skolan, såväl undervisningen som internatet. 
  Information till polisen sker också omedelbart och redan vid misstanke. 
  Dock måste ledningen informera polisen tydligt om det gäller endast misstanke eller om det gäller erkännande eller övertygande bevis. 
  Kontakt med och anvisning till vård och kontaktpersoner (hemmet, socialen mm) tas och säkerställs dock innan deltagaren lämnar skolan.  

 1. Skolan erbjuder inte studieplats åt sökande som misstänks för langning, har ett aktivt, pågående drogberoende eller som står under behandling av sitt drogberoende.  

 1. Deltagare som blivit avstängd från skolan p.g.a. narkotika/droger antas tillbaka till skolan tidigast när hen varit dokumenterat drogfri i minst ett år när det gäller allmänna kurser och minst två år när det gäller Fritidsledarutbildningen.
  Studerande som har langat eller på annat sätt tillhandahållit droger, narkotika eller narkotikaklassade preparat till skolans deltagare eller andra personer; Särskilda villkor gäller vid antagning till skolan; vid varje särskilt fall görs en individuell bedömning av skolans lärarråd och ledning. 

 

 

 

 1. Vid behov informeras polisen om drogmissbruk/-användning även utöver punkt 11 av Axevalla folkhögskola. 

 

 

 

 

Reviderad 2009-04-24, fastställd av skolans styrelse 2009-06-11. Reviderad 2012-09-24,fastställd december 2012. Reviderad november 2014, fastställd av skolans styrelse 8 december 2014. Reviderad 2015, fastställd av skolans styrelse dec 2015.